شهریور ۳۰, ۱۳۹۶
زعفران

مقاومت به کم آبی

مقاومت به کم آبی محدودیت منابع آب شیرین جهت تولید محصولات زراعی و باغی و تکیه اقتصاد ملی بر ارزآوری ، سرمایه گذاران ، حاضر نیستند […]
مهر ۱, ۱۳۹۶
زعفران جوان

مقاومت به آفات و امراض

مقاومت به آفات و امراض امروزه بخش عظیمی از هزینه های تولید محصولات زراعی و باغی به دفع آفات و امراض تعلق دارد از طرف دیگر […]
مهر ۲, ۱۳۹۶
برداشت زعفران

قدرت رقابت با علف های هرز زمستانه

قدرت رقابت با علف های هرز زمستانه گیاه زعفران فقط برای شروع دوره ی رشد و نمو و در مرحله ی اول گل دهی به  آبیاری […]
مهر ۳, ۱۳۹۶
کشت زعفران

کم توقع با قابلیت تولید در خاک نسبتا حاصلخیز

کم توقع با قابلیت تولید در خاک نسبتا حاصلخیز اساسا گیاه زراعی زعفران کم توقع است : ۱ – مجموع کل ماده ی خشک گیاه زعفران […]