مهر ۱۱, ۱۳۹۶
جمعیت کلنی

جمعیت کافی کلنی های زنبور های عسل

جمعیت کافی کلنی های زنبور های عسل مدیریت کلنی های زنبورعسل در یک زنبورستان تولید ملکه ، باید به گونه ای باشد که در زمان های […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۶
جمعیت زنبورعسل نر

جمعیت زنبور های نر

جمعیت زنبور های نر در مدیریت کلنی های زنبور عسل در یک زنبورستان که با هدف تولید ملکه فعالیت دارد باید برنامه ریزی براساس بیولوژی و […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۶
عسل جوان

تولید و پرورش ملکه زنبور عسل

تولید و پرورش ملکه زنبور عسل اعمال مدیریت صحیح در استفاده از پتانسیل های محیط از مهمترین عوامل موفقیت زنبورداران است ، زیرا زنبورهای عسل وابستگی […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۶
عسل

به وجود آمدن ملکه در شرایط طبیعی کلنی

به وجود آمدن ملکه در شرایط طبیعی کلنی کلنی های زنبور عسل در شرایط طبیعی زیستی خود در موقعیت های خاص اقدام به تولید ملکه می […]