مهر ۱۸, ۱۳۹۶
کلنی زنبور عسل

روش های انتخاب کلنی های مادری

روش های انتخاب کلنی های مادری برای انتخاب کلنی های برتر در زنبورستان ، لازم است ویژگی های اقتصادی و رفتاری مهم هر کلنی ، طی […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۶
عسل جوان

تولید ملکه در شرایط کنترل شده

تولید ملکه در شرایط کنترل شده برای تولید ملکه در شرایط کنترل شده ، به صورت تجارتی و به تعداد زیاد ، افراد بسیاری کوشیده اند […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶
بچه دهی ملکه

تولید ملکه در زمان بچه دهی

تولید ملکه در زمان بچه دهی با افزایش جمعیت کلنی ، فرومن تولید شدهخ توسط ملکه برای کل جمعیت کافی نخواهد بود و نیاز به بچه […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۶
عسل

به وجود آمدن ملکه در شرایط طبیعی کلنی

به وجود آمدن ملکه در شرایط طبیعی کلنی کلنی های زنبور عسل در شرایط طبیعی زیستی خود در موقعیت های خاص اقدام به تولید ملکه می […]