مهر ۱۶, ۱۳۹۶
بچه دهی ملکه

تولید ملکه در زمان بچه دهی

تولید ملکه در زمان بچه دهی با افزایش جمعیت کلنی ، فرومن تولید شدهخ توسط ملکه برای کل جمعیت کافی نخواهد بود و نیاز به بچه […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۶
عسل

به وجود آمدن ملکه در شرایط طبیعی کلنی

به وجود آمدن ملکه در شرایط طبیعی کلنی کلنی های زنبور عسل در شرایط طبیعی زیستی خود در موقعیت های خاص اقدام به تولید ملکه می […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۶
عسل جوان

تولید و پرورش ملکه زنبور عسل

تولید و پرورش ملکه زنبور عسل اعمال مدیریت صحیح در استفاده از پتانسیل های محیط از مهمترین عوامل موفقیت زنبورداران است ، زیرا زنبورهای عسل وابستگی […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۶
جمعیت زنبورعسل نر

جمعیت زنبور های نر

جمعیت زنبور های نر در مدیریت کلنی های زنبور عسل در یک زنبورستان که با هدف تولید ملکه فعالیت دارد باید برنامه ریزی براساس بیولوژی و […]