دی ۶, ۱۳۹۶
برداشت عسل از کندو

روش برداشت عسل از کندو

روش برداشت عسل از کندو بهترین زمان برداشت عسل از کندو صبح زود است که فعالیت روزانه زنبورها هنوز شروع نشده است . برای برداشت قاب […]
دی ۱۰, ۱۳۹۶
استخراج عسل

اتاق استخراج عسل

اتاق استخراج عسل پس از برداشت عسل از زنبورستان باید شان های عسل را به اتاق استخراج عسل که بدین منظور در نظر گرفته شده است […]
دی ۱۱, ۱۳۹۶
انواع اکستراکتورها

ظرفیت و انواع اکستراکتور

ظرفیت و انواع اکستراکتور ظرفیت اکستراکتورها از دو قاب شروع و به ۷۲ قاب می رسد . برای زنبورداران مبتدی که تعداد ۱۵ تا ۲۰ کلنی […]
دی ۱۲, ۱۳۹۶
رطوبت عسل

کنترل رطوبت عسل

کنترل رطوبت عسل کنترل رطوبت یا آب در عسل یکی از عوامل اصلی در حفظ کیفیت عسل می باشد . در اتاقی که ۳۸ درجه سانتی […]