مهر ۳۰, ۱۳۹۶
عسل جوان

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش چهارم

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش چهارم پستانداران پستانداران گاهی آفت جدی برای کلنی های زنبورعسل می باشند .خسارت خرس ها ، موش خانگی  […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۶

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش دوم

آفات و بیماری های ملکه زنبور عسل بخش دوم مورچه ها مورچه ها رژیم غذایی همه چیز خواری دارند و از دانه گیاهان ، حشرات دیگر […]