مهر ۱۶, ۱۳۹۶
بچه دهی ملکه

تولید ملکه در زمان بچه دهی

تولید ملکه در زمان بچه دهی با افزایش جمعیت کلنی ، فرومن تولید شدهخ توسط ملکه برای کل جمعیت کافی نخواهد بود و نیاز به بچه […]
مهر ۴, ۱۳۹۶

اهمیت پرورش ملکه

اهمیت پرورش ملکه با توجه به اینکه طی سال های پس از انقلاب اسلامی ، صنعت زنبور داری ، از رشد کمی مطلوب برخوردار بوده و […]