دی ۶, ۱۳۹۶
برداشت عسل از کندو

روش برداشت عسل از کندو

روش برداشت عسل از کندو بهترین زمان برداشت عسل از کندو صبح زود است که فعالیت روزانه زنبورها هنوز شروع نشده است . برای برداشت قاب […]