مهر ۱۶, ۱۳۹۶
بچه دهی ملکه

تولید ملکه در زمان بچه دهی

تولید ملکه در زمان بچه دهی با افزایش جمعیت کلنی ، فرومن تولید شدهخ توسط ملکه برای کل جمعیت کافی نخواهد بود و نیاز به بچه […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۶
عسل جوان

تولید ملکه در شرایط کنترل شده

تولید ملکه در شرایط کنترل شده برای تولید ملکه در شرایط کنترل شده ، به صورت تجارتی و به تعداد زیاد ، افراد بسیاری کوشیده اند […]
دی ۳, ۱۳۹۶
زمان برداشت عسل

زمان برداشت عسل

زمان برداشت عسل معمولا عسل را در آخر تابستان برداشت می کنند . البته این زمان در نقاط مختلف ایران متفاوت است باید توجه داشت که […]