مهر ۱۰, ۱۳۹۶
تولید ملکه

زمان و شرایط مناسب برای تولید ملکه

زمان و شرایط مناسب برای تولید ملکه تولید ملکه در کندو ، به طور طبیعی زمانی آغاز می شود که شرایط طبیعی محیط پرورش ملکه مناسب […]
.