مرداد ۲۵, ۱۳۹۶
ترکیبات عسل

ترکیبات عسل بخش سوم

ترکیبات عسل بخش سوم پروتئین ها علاوه بر  پروتئین های آنزیمی مقدار اندکی پروتئین در عسل وجود دارد ، که مانند  سایر ترکیبات در انواع عسل […]